Konkurs dożynkowy

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej wsi do udziału w konkursie.

Obrazek

                                                       REGULAMIN
Konkursu „Najpiękniejsza dożynkowa dekoracja posesji”
I. Celem Konkursu jest upowszechnianie i kultywowanie tradycji oraz obrzędowości
wiejskiej związanej z okresem żniw.
II. Konkurs odbędzie się w dniu 16.09.2012 roku podczas XII Powiatowo – Gminnych
Dożynek w Przyworach.
III. Konkurs adresowany jest do mieszkańców sołectwa Przywory w Gminie Tarnów         Opolski, które jest gospodarzem tegorocznych Dożynek.
IV. Jury powołane przez organizatora dokona przeglądu posesji poddając je punktowej    ocenie.
Kryteria oceny:
1. Pomysłowość: 0-5 punktów
(oryginalność, walory humorystyczne, nawiązanie do aktualnych wydarzeń społecznych)
2. Związek z kulturą rolniczą i tradycją regionu, symbolika żniwna: 0-5 punktów
(np. wykorzystanie w dekoracji płodów rolnych, snopów zbóż, motywów żniwnych,
tradycyjnych narzędzi rolniczych)
3. Rozmiar dekoracji: 0-5 punktów
(w tym pracochłonność w przygotowaniu dekoracji, zasięg dekoracji – np. wystrój
ogrodzenia, „scenka” przy płocie)
4. Estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny : 0-5 punktów
Właściciele 3 najpiękniej przystrojonych dożynkowych posesji otrzymają nagrody
pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Tarnów Opolski w wysokości:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
V. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości dożynkowych  około godz. 18.30 (odbiór nagrody z dowodem osobistym).
VI. Do konkursu automatycznie kwalifikują się wszystkie udekorowane posesje.