KORONA DOŻYNKOWA 2013

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

DO WSPÓLNEGO ROBIENIA KORONY

środa  28 sierpnia, godzina 18.00

Dom Kultury

Zaczął się sezon dożynkowy zwiastujący koniec lata i początek kolorowych jesiennych dekoracji dla naszych domów  np. wianków.

Jeśli ktoś nie ma ogrodu i nie ma czasu na spacery po polach może wykorzystać papier żeby stworzyć dekoracje do domu.

Zostań wolontariuszem

WOLONTARIAT
– bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie.

WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ:
wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
rozwinięcia zainteresowań,
zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,
uzyskania pierwszych kwalifikacji,
pożytecznego wykorzystania czasu wolnego,
wywarcia wpływu na zmiany społeczne,
zawarcia przyjaźni,
zaangażowania się.

KAŻDY, KTO DZIAŁA ŚWIADOMIE NA RZECZ INNYCH, MA PRAWO
ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM, BEZ WZGLĘDU NA:
wiek,
płeć,
rasę,
narodowość,
wyznanie,
przekonania polityczne,
status majątkowy,
wykształcenie,
stan zdrowia

Osoby niepełnoletniechcące zostać wolontariuszami  muszą mieć na to pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

JAKIE PRAWA I OBOWIĄZKI MA WOLONTARIUSZ?
WOLONTARIUSZ MA PRAWO DO:
– jasno określonego zakresu pracy;
– informacji o odpowiedzialności związanej z wykonaniem danej pracy;
– informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami;
– odszkodowania z tytułu wypadku przy wykonywaniu pracy;
– poznania osoby, przed którą jest odpowiedzialny za wykonanie powierzonego zadania oraz do regularnego kontaktu z tą osobą;
– udziału w formowaniu programu, w którym uczestniczy –jest to możliwość zaprezentowania potrzeb i zainteresowań wolontariusza;
– zabezpieczenia przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonej mu pracy;
– zapewnienia ubezpieczenia od odpowiedzialności;
– pisemnego potwierdzenia treści porozumienia;
– zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń
– satysfakcji z wykonywanej pracy.

WOLONTARIUSZ JEST ZOBOWIĄZANY DO:
– podnoszenia odpowiedzialności za swoje czyny, w czasie wypełniania powierzonego mu zadania;
– pełnego zaangażowania w zadanie, które otrzymał do wykonania;
– odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonywania świadczenia;
– przestrzegania kodeksu etycznego związanego z wykonywaną pracą

JAKI POWINIEN BYĆ WOLONTARIUSZ?
Nieformalnym kodeksem postępowania wolontarystycznego, wyznaczającym zasady i normy, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować w swojej pracy jest Karta etyczna wolontariusza.

KARTA  ETYCZNA WOLONTARIUSZA
– Będę wypełniał wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
– Nie będę składał obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
– W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
– Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą  być niewłaściwie rozumiane.
– Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
– Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
– Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
– Będę działać w zespole.
– Będę osobą, na której można polegać.
– Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
– Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy.
– Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
– Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

JAKICH ZASAD POWINNY PRZESTRZEGAĆ ORGANIZACJE
I PRZEDSIĘBIORSTWA ZATRUDNIAJĄCE WOLONTARIUSZY?
– wolontariusz ma prawa i należy zapewnić ich respektowanie
– praca wolontariusza i pracownika etatowego powinna mieć charakter wzajemnie sięuzupełniający;
– wolontariusz podnosi jakość wykonywanych usług i nigdy nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową;
– wolontariusz nie powinien być zatrudniony w miejsce uprzednio zatrudnionego pracownik etatowego;
– obie strony powinny być poinformowane o swoich kompetencjach i odpowiedzialności;
– wolontariusz nie powinien ponosić kosztów finansowych związanych z wykonywaną pracą;
– interesy wolontariusza powinny być chronione i nie wolno wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI WOBEC WOLONTARIUSZY
Organizacja korzystająca ze świadczeń wolontariusza ma obowiązek:
– zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej uzależnione od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem (odzież ochronna, szczepienia)
– poinformować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanym świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
– zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pracy;
– pokrywać koszty podróży służbowych i diet wolontariuszy;
– zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
– jeżeli porozumienie z wolontariuszem zawierane jest na okres dłuższy niż 30 dni, wówczas nie ma obowiązku wykupu ubezpieczenia NW dla wolontariusza, ponieważ zostaje on objęty ochroną ubezpieczeniową gwarantowaną przez państwo (ZUS),od pierwszego dnia wykonywania świadczeń.
– na żądanie wolontariusza korzystający z jego świadczeń ma obowiązek wydać pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza oraz opinię na temat jego pracy.

Korzystający może : pokrywać dodatkowe koszty związane z wykonywaną przez wolontariusza pracą (koszt dojazdów „do pracy”, rozmów telefonicznych, które wolontariusz wykonywał ze swojego telefonu,w związku z realizacją zadania),pokrywać koszty szkoleń wolontariusza, które pomocne mu będą w dalszej działalności jako wolontariusza na rzecz organizacji.

POROZUMIENIE O WYKONYWANIAU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
– Rozpoczynając współpracę z wolontariuszem należy zawrzeć z nim umowę
– Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”, które określa:zakres prac,sposób ich wykonywania,czas współpracy,zakres odpowiedzialności wolontariusza,zobowiązania korzystającego wobec wolontariusza,warunki rozwiązania porozumienia.
– Umowa taka może mieć charakter ustny lub pisemny
– Jeżeli porozumienie zawierane będzie na okres krótszy niż 30 dni, nie ma obowiązku potwierdzania go w formie pisemnej.
– Jest to jednak konieczne na wyraźne żądanie wolontariusza. Obowiązkowo porozumienie takie musi być sporządzone na piśmie, gdy okres pracy wolontariusza przekracza 30 dni.

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM W STOWARZYSZENIU „Nasze Przywory”?
Jeśli chcesz zostać wolontariuszem w stowarzyszeniu „Nasze Przywory” skontaktuj się z którymś członkiem zarządu lub napisz na naszego maila: naszeprzywory@op.pl.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce „Wolontariat”.