Sprawozdanie finansowe za rok 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2012

STOWARZYSZENIA NASZE PRZYWORY
W PRZYWORACH

Dworcowa 83
46-050 Przywory

SPIS TREŚCI:
WSTĘP – Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.                    BILANS

  1. RACHUNEK WYNIKÓW
  2. INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenia NASZE PRZYWORY przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012 roku, na które składa się:

  • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
  • Rachunek wyników za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
  • Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

 
INFORMACJA DODATKOWA

1.       Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia NASZE PRZYWORY z siedzibą w Przyworach ul. Wiejska 83 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem).

      Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa:

–   DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE

     INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ujęte wg PKD w dziale 9499.Z,

Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 14.07.2011 roku pod numerem KRS 0000391542.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2012 roku i kończący się 31.12.2012 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Stowarzyszenie w 2012 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2012 .

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia.

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte                  i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne      z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4.1 Rachunek wyników

4.1.1 Przychody

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.

4.1.2 Koszty

Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:

– koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez stowarzyszenie zadań przewidzianych statutem,

– koszty administracyjne.

4.2 Bilans

4.2.2 Środki pieniężne – wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.

4.2.3 Fundusz statutowy – wykazuje się w wysokości określonej w statucie.

4.2.4 Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Składki członkowskie                                                                                576,00

Darowizny                                                                                                  7.380,41

Zbiórki                                                                                                           6067,93

Środki pieniężne z FIO                                                                              340,00

Razem:                                                                                                      14.364,34

6. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Koszty realizacji zadań statutowych: 11.236,62
Koszty administracyjne: 0,00
Koszty usług obcych: 0,00
Razem: 11.236,62

7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W 2012 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

8. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.

Nazwa

Dane za rok bieżący

1

Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami

3.127,72

Dochód Stowarzyszenia w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie Art. 17 u.1 p.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.