Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZE PRZYWORY

W ROKU 2012

I. Dane organizacji :

STOWARZYSZENIE NASZE PRZYWORY

Ul. Wiejska 83, 46-050 Przywory

NIP: 9910492683 REGON: 161427475

KONTO: 06 8884 0004 2003 0031 9450 0001

e-mail : naszeprzywory@op.pl        http://www.naszeprzywory.tk

KRS  0000391542        wpis z dnia 14.07.2011

Zarząd :

prezes – Patrycja Bartylla

V-ce prezes – Zbigniew Jackowski

skarbnik – Aleksandra Poloczek

sekretarz – Jolanta Sadowska

członkowie – Lucyna Gajda

Monika Silarska

Krystyna Dyga

Komisja rewizyjna :

przewodniczący – Grzegorz Cebula

członkowie – Lidia Urban

Robert Stachura

Cele statutowe :

    Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. Wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Przywory, polegającego na integracji ładu środowiskowego, gospodarczego, społecznego i przestrzennego. Promowanie Przywór, gminy Tarnów Opolski oraz Regionu Opolskiego i jego mieszkańców. Wspieranie rozwoju kulturalno – sportowego i oświatowego. Organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzenie placówek oświatowych. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości. Wspieranie rozwoju infrastruktury rolniczej, pozarolniczej i wiejskiej. Ochroną dziedzictwa kulturowego. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

II. Zasady, formy i zakres działalności

 

Stowarzyszenie  opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i sympatyków.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. 1.    naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 2. 2.    działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
 3. 3.    podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,
 4. 4.    upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. 5.    działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. 6.    działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 7. 7.    prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 8. 8.    działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych,
 9. 9.    ochronę i promocję zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport,
 10. 10.                       promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 11. 11.                       działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 12. 12.                       współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą,
 13. 13.                       fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak stowarzyszenia,
 14. 14.                       promowanie i organizowanie wolontariatu,
 15. 15.                       upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 16. 16.                       działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 17. 17.                       inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkańców wsi,
 18. 18.                       reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych,
 19. 19.                       tworzenie programów rozwoju wsi ze szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości Gminy Tarnów Opolski.
 20. 20.                       zakładanie oraz prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych; organizowanie obozów, wycieczek oraz imprez związanych tematycznie z celami statutowymi.
 21. 21.                       podwyższenie kwalifikacji członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 22. 22.                       pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH W  ROKU  2012

 

1. FERIE ZIMOWE

W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii w styczniu 2012 odbyły się trzy spotkania mające na celu urozmaicenie czasu wolnego, pobudzenie wyobraźni, pokazanie twórczych sposobów na spędzanie czasu wolnego, oraz naukę przez zabawę :

a/  Kartolandia  17.01.2012   10.00 – 14.00    Dom Kultury w Przyworach

budowaliśmy świat z niepotrzebnych kartonów, które udało się zebrać dzięki lokalnym firmom i mieszkańcom z Przywór. Dzieci podzielone na dwie grupy na zmianę budowały wieże z kartonów lub wycinały największe możliwe dziury w kartkach papieru ucząc się pracy w zespole i kreatywnego podejścia do zadań. Następnie przystąpiły do budowania Kartolandi – świata z ich wyobraźni. Odbył się mini kwiz na temat segregowania i przetwarzania śmieci. Wielkim finałem było zburzenie kartolandi, rozłożenie kartonów na płasko i przygotowanie do wywiezienia. Makulatura została przekazana do przedszkola w Przyworach, które co roku zbiera ją i sprzedaje przeznaczając pieniądze na zabawki dla dzieci.

 

b/ Warsztaty z tworzenia biżuterii  23.01.2012    10.00 – 14.00  Gimnazjum w Przyworach

spotkaliśmy się z naszymi gimnazjalistkami by wspólnie rozwijać wyobraźnie i kreatywność podczas robienia biżuterii z koralików i elementów metalowych.

c/ I Mistrzostwa gry w „Zośkę”  26.01.2012  10.00 – 14.00  Dom Kultury w Przyworach

podczas tego spotkania udało połączyć się wiele elementów : dzieci poznały historię gry, każdy wykonał własną „Zośkę” , odbyły się też zabawy  sportowe z wykorzystaniem wykonanych zabawek,  zakończone rozegraniem kilku konkurencji. Gościem specjalnym była nasza najlepsza piłkarka Ewa Szywalska, która zrobiła też pokaz sztuczek z piłką nożną.

Zajęcia były dla uczestników bezpłatne, wszystkie materiały do zajęć  i słodycze oraz napoje dla uczestników  zostały przekazane bezpłatnie dzięki hojności osób prywatnych. Zajęcia przygotowane i prowadzone przez członków stowarzyszenia w ramach wolontariatu na rzecz organizacji.

2. BABSKI COMBER    28.01.2012 

 

Impreza taneczna tylko dla pań odbywająca się w karnawale, w  tradycji mająca na celu wprowadzenie młodych dziewcząt w świat kobiet. Obecnie służąca integracji środowiska,

łączeniu pokoleń. Drugi Babski Comber  został zorganizowany we współpracy z Biblioteką w Przyworach.  Do tańca grał lokalny zespół MARVEL. Udział wzięło 113 pań w fantastycznych kostiumach.

Wpływy z opłat za wstęp :  113  x 30,00 zł  = 3.390,00 zł

Koszty (opłata za lokal, zespół, poczęstunek)  1.101,55 zł

                                                            dochód  2.288,45 zł

 

za kwotę 1989,15  zł   zakupiono książki do Biblioteki w Przyworach (przekazane protokołem nr 01/2012 z dnia 30.01.2012)

kwota 299,30 + 15,70 ze środków własnych = 324,00 zł – dofinansowanie lekcji bibliotecznej w Bibliotece Wojewódzkiej, połączonej z wyjściem do teatru, dla uczniów Gimnazjum w Przyworach.

 

Impreza przygotowana dzięki pracy wolontariackiej członków Stowarzyszenia i jego sympatyków.

3. KONCERT TOMASZA KUBONIA   05.02.2012  (Kościół w Przyworach)

W ramach promowania naszych  młodych utalentowanych mieszkańców i upowszechniania kultury przygotowaliśmy koncert muzyki poważnej.

Tomasz Kuboń  waltornista, grający na co dzień w Operze Wrocławskiej, zagrał z towarzyszeniem kwartetu dętego w składzie Michał Warzecha – trąbka, Patryk Barton – trąbka, Roland Mocigęba – puzon, Damian Wilczek – tuba.  Koncert odbył się w gościnnych progach naszego Kościoła  Parafialnego. Został przygotowany przez członków Stowarzyszenia, ogromną pomocą służył nasz proboszcz ksiądz Józef Kaczmarczyk.

Wstęp był bezpłatny.

 

4. 12.03.2012 Stowarzyszenie wynajęło dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przyworach pracownię ceramiczną w Gminnym Ośrodku Kultury gdzie odbyły się zajęcia z ceramiki pozwalające rozwijać wyobraźnię i umiejętności manualne uczniów z klas I-III.

Koszt 220,00 – środki własne

 

5. WARSZTATY DOŻYNKOWE 

 

W związku z zaplanowanymi na wrzesień 2012 Powiatowymi Dożynkami,które miały się odbyć w Przyworach,  Stowarzyszenie postanowiło czynnie włączyć się w przygotowania i razem ze wszystkimi organizacjami w gminie (Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Radą Sołecką z Przywór, Ochotniczą Strażą Pożarną ) oraz Starostwem Powiatowym i mieszkańcami Przywór, wziąć czynny udział w przygotowaniach tego wydarzenia.

Zorganizowaliśmy cały cykl warsztatów, na których były szykowane dekoracje terenów dożynkowych oraz korona dożynkowa.

Odbyły się 23 spotkania :

 1. 1.      23.03.2012
 2. 2.      08.05.2012
 3. 3.      01.06.2012
 4. 4.      12.06.2012
 5. 5.      19.06.2012
 6. 6.      19.06.2012
 7. 7.      11.07.2012
 8. 8.      17.07.2012
 9. 9.      25.07.2012
 10. 10.  31.07.2012
 11. 11.  07.08.2012
 12. 12.  10.08.2012
 13. 13.  14.08.2012
 14. 14.  17.08.2012
 15. 15.  20.08.2012
 16. 16.  21.08.2012
 17. 17.  23.08.2012
 18. 18.  24.08.2012
 19. 19.  27.08.2012
 20. 20.  28.08.2012
 21. 21.  30.08.2012
 22. 22.  31.08.2012
 23. 23.  04.09.2012

Uczestniczyło w nich ponad 50 osób. Młodzież i dorośli w fantastycznej atmosferze kultywowali dawne tradycje szykując koronę. Nauczyli się min robić kwiaty z liści kukurydzy i z ziaren fasoli, tworzyli dekoracje z tkanin i drutu, wianki z kłosów, oraz szykowali zboża do korony dożynkowej.

Na spotkaniach panie częstowały domowymi wypiekami, a szefowa Domu Kultury w którym odbywały się zajęcia, częstowała uczestników kawą i herbatą.

Stowarzyszenie postanowiło również wystawić własne stoisko na dożynkach,z przygotowanym przez siebie rękodziełem oraz przygotować zbiórkę publiczną.

W ramach przygotowań członkinie stowarzyszenia zrobiły kolczyki.

Koszty  96,65 zł  – zakup elementów do robienia biżuterii

 

6. KONCERT CHARYTATYWNY  „DLA  GOSI” 15.04.2012

 

W ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zorganizowaliśmy koncert dla mieszkanki Przywór, aby zebrać pieniądze, które wspomogą jej rehabilitację. Bezpłatnie zagrał zespół BONGOSTAN.

Prywatna osoba przekazała  słodycze, którymi częstowaliśmy wszystkich ofiarodawców.

Zebrano 3.133,13 zł   pieniądze w całości zostały przekazane przelewem w dniu 20.04.2012 na konto rodziców Gosi.

7. DRES PARTY  28.04.2012 

W kwietniu Stowarzyszenie postanowiło przypomnieć mieszkańcom jak Przywory bawiły się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Impreza tematyczna Dres Party odbyła się przy muzyce prezentowanej przez zaproszonych  Rezydentów Disco Music którzy dwadzieścia lat temu prowadzili tu dyskoteki, swój czas miał też młody didżej z Przywór.

Wpływy z opłaty za wstęp  53 x 20,00 zł = 1.060,00 zł

Koszty (poczęstunek, środki czystości)          407,58 zł

                                               dochód             652,42 zł

                               + anonimowa darow.        55,38 zł

                                               razem              707, 80 zł  przekazano na cele statutowe

8. 21.06.2012  Stowarzyszenie dofinansowało Szkole Podstawowej w Przyworach  wyjazd

    do Kinderplanety (plac zabaw w C.H.Karolinka)

 

Koszty  432,00 zł – środki własne

 

9. Strona internetowa – na przełomie czerwca i lipca powstała strona internetowa Stowarzyszenia.

W celu uniknięcia kosztów została zrobiona na platformie blogowej woordpress. Prowadzona jest

w ramach wolontariatu przez ucznia naszego gimnazjum i członków stowarzyszania.

W 2012 łącznie było 40488 wejść na naszą stronę. Średnio dziennie 198. Łącznie z 27 krajów.

http://www.naszeprzywory.tk

10. PLASTIKOLANDIA   30.08.2012 

 

Warsztaty kreatywne na zakończenie wakacji dla dzieci. Kontynuując zabawy z wykorzystaniem odpadów, zorganizowaliśmy budowanie z plastikowych butelek po napojach zebranych przez członków Stowarzyszenia. Dzieci zbudowały wspólnie ogromny wiatrak z ruchomymi skrzydłami. Zabawie towarzyszył kwiz na tematy ekologiczne. Wiatrak można było podziwiać podczas dożynek.

Koszty : materiały, poczęstunek, nagrody  –  92,45 zł – ze środków własnych

 

11. DOŻYNKI   POWIATOWO-GMINNE   15-16.09.2012 

 

Oprócz warsztatów dożynkowych Stowarzyszenie postanowiło przeprowadzić akcje autopromocyjną podczas dożynek. Przygotowaliśmy stoisko z rękodziełem oraz wystawę fotograficzną na której swoje fotografie prezentował członek Stowarzyszenia Józef Kantow. Była to wystawa przygotowana specjalnie na tę okazję. Przez kilka miesięcy wcześniej nasi rolnicy pozowali podczas prac polowych i gospodarskich. Te zdjęcia zostały wystawione razem ze skanami starych zdjęć przedstawiających pracę rolników.

Członkowie stowarzyszenia wystąpili w koszulkach z logo Stowarzyszenia.

Zakupione zostały też banery z naszym logo.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi uczestników warsztatów korona dożynkowa z Przywór zdobyła

I miejsce w gminie i II miejsce w powiecie.

 

Koszulki   :  zebrano 22 x 30,00zł = 690,00 zł

                     koszt                             642,06 zł

                                                            47,94 zł przekazano na cele statutowe

Banery 147,60 zł – ze środków własnych

 

Zbiórka publiczna podczas dożynek  –  1.683,00 zł

 

12. SIEDZIBA

 

W związku z tym, że Stowarzyszenie nie posiadało niezależnej siedziby i korzysta  z uprzejmości Domu Kultury w Przyworach,  postanowiliśmy znaleźć niezależne lokum. W budynku stuletniej stacji PKP w Przyworach były wolne pomieszczenia wymagające remontu. Podjęta została uchwała   o wynajęciu tych pomieszczeń.

20.09.2012 – podpisanie umowy i rozpoczęcie remontu.

Prace remontowe są prowadzone w ramach wolontariatu przez członków i sympatyków stowarzyszenia.

13. MUZYCZNY PODWIECZOREK   18.11.2012  (Dom Kultury w Przywrach)

Kontynuując promowanie młodych talentów z Przywór i działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz integracji środowiska zorganizowaliśmy koncert młodych muzyków z naszej miejscowości. Zagrali : Katarzyna Kubiczek – instrumenty klawiszowe i klarnet, Aleksandra Kaluża – skrzypce, Mateusz Kubiczek – instrumenty perkusyjne.

Koncert odbył się przy współudziale Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, który sfinansował poczęstunek i upominki dla muzyków.

Impreza przygotowana dzięki pracy wolontariackiej członków i sympatyków stowarzyszenia.

Wstęp bezpłatny.

15. KIERMASZ  ŚWIĄTECZNY  09.12.2012

 

Po raz drugi jako Stowarzyszenie wzięliśmy udział ze swoim stoiskiem w odbywającym się od lat w Przyworach  Festynie Świątecznym.

700,00 zł – darowizny  (wpłata dnia 19.12.2012)

16. AKCJA  MALI  BRACIA  18.12.2012

Fundacja Mali Bracia pomaga opuszczonym zwierzętom. Prowadzą schronisko, organizują leczenie, znajdują nowe domy. W chwili obecnej pod ich opieką jest  ok. 80 psów i 20 kotów. W okresie przedświątecznym postanowiliśmy  przygotować dla ich podopiecznych paczkę świąteczną.  Do akcji przyłączyło się nasze przedszkole, podstawówka i gimnazjum oraz ludzie o wielkich sercach. Udało zebrać się dużą ilość karmy, kaszy, makaronów oraz koców, kołder i ręczników, które posłużyły do ocieplenia legowisk. Dnia 18 grudnia razem z nauczycielką i uczniami gimnazjum zawieźliśmy dary do schroniska.

17. Stowarzyszenie na dzień 31.12.2012 liczy  32  członków

18. W ramach podnoszenia kwalifikacji członków stowarzyszenia mających na celu sprawniejsze i bardziej kompetentne realizowanie celów statutowych

–        trzech członków wzięło udział w bezpłatnym projekcie „ Liderzy czasu wolnego  w Gminie Tarnów Opolski”  zorganizowanym przez  Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo w partnerstwie z Gminą Tarnów Opolski (150 godz)

–        dwóch członków  szkoliło się w Uniwersytecie Otwartym Pro  – wzięli udział  w bezpłatnych szkoleniach a/ aspekty prawne w organizacjach pozarządowych  (20 godz)

b/ budowanie zespołu – praca zespołowa (60 godz)

–        dwóch członków wzięło udział w bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach w zakresie korzystania z POFIO – „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”

Wszystkie szkolenia były finansowane ze środków  UE.

19. Współpraca

Stowarzyszenie współpracowało w 2012 roku z :

–        Gminnym Ośrodkiem Kultury – gościł nasze imprezy w swojej siedzibie w Przyworach

–        Biblioteką w Przyworach

–        Szkołą Podstawową w Przyworach

–        Gimnazjum w Przyworach

–        Przedszkolem w Przyworach

–        Urzędem Gminy w Tarnowie Opolskim

–        mieszkańcami i firmami z Przywór

–        Kościołem Parafialnym w Przyworach

III. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

IV.  Wykaz uchwał znajdujących się w załącznikach

lp data nr
1 16.02.2012 1/02/2012
2 16.02.2012 2/02/2012
3 16.02.2012 3/02/2012
4 19.04.2012 1/04/2012
5 19.04.2012 2/04/2012
6 19.04.2012 3/04/2012
7 18.06.2012 1/06/2012
8 18.06.2012 2/06/2012
9 31.07.2012 1/07/2012
10 31.07.2012 2/07/2012
11 6.09.2012 1/09/2012
12 27.09.2012 2/09/2012
13 27.09.2012 3/09/2012

V.  Otrzymane w 2012 darowizny na cele statutowe   –  2.350,00 zł

Składki członkowskie za 2012  –  672,00 zł

VI. Koszty administracyjne

kaucja za lokal –   1.040,95

czynsze 2012   –    1.058,70

wywóz śmieci  –        15,72

prowizje bankowe –   185,50

VII. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.

VIII. Stan konta na dzień 31.12.2012    –  3.127,71

IX. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych  i składanych deklaracji  –  zobowiązań podatkowych  brak, Stowarzyszenie składa  roczną deklarację CIT-8

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.